Več o skuterju: KLIK

PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNEM ŽREBANJU
AS DOMŽALE MOTO CENTER d.o.o.

 1. ORGANIZATOR NAGRADNEGA ŽREBANJA

Ta pravila določajo potek nagradnega žrebanja »skuter MOTOWELL ELENOR« (v nadaljevanju: nagradna igra) in pogoje za sodelovanje v nagradni igri, ki jo prireja AS Domžale Moto center d.o.o., Blatnica 3a, 1236 Trzin, Slovenija (v nadaljevanju: AS Domžale). AS Domžale, kot organizator nagradne igre, se zavezuje k pravilni izvedbi nagradne igre.

 1. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se začne dne 10.09.2018 ter se zaključi z dnem 31.03.2019.

 1. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Osebe, ki so povezane z organizacijo in izvedbo nagradne igre in njihovi družinski člani ne smejo sodelovati v nagradni igri in niso upravičeni do nagrad.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki se v času trajanja nagradne igre, opredeljene v teh pravilih, veljavno prijavijo k nagradni igri in s podpisom potrjujejo seznanjenost in strinjanje s pravili in pogoji nagradne igre, objavljenimi na spletni strani: http://www.astehnicni.si.

Prijava k nagradni igri je veljavna pod naslednjimi pogoji:

 • Sodelujoči mora v celoti izpolniti nagradni kupon.
 • Nagradni kupon mora biti popoln (vsebovati vse zahtevane podatke) in pravočasna oddan.
 • Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno opraviti tehnični pregled, skleniti zavarovanje ali registracijo v sprejemni pisarni tehničnih pregledov AS Domžale Moto center d.o.o., Blatnica 3a, 1236 Trzin.

 

 1. NAGRADE

Nagrade v tej nagradni igri so naslednje:

 1. nagrada: 1 x »skuter MOTOWELL ELENOR«

Nagrada ni prenosljiva in jih ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo blago.

 

 1. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV IN PREVZEM NAGRAD

Nagrajenec bo izžreban 03.04.2019 njegovo ime, poštni naslov in izžrebana nagrada bo od datuma žrebanja do 01.06.2019 objavljena na spletni strani http://www.astehnicni.si

Nagrajenec bo o prejeti nagradi obveščen po elektronski pošti.

Za nagrado jamči organizator te nagradne igre. Rok za prevzem nagrade je do 01.06.2019.

Posameznik je lahko izžreban le enkrat.

Nagrajenec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da se njegovo ime in priimek, poštni naslov ter prejeta nagrada javno objavijo.

Ob izročitvi nagrade se je nagrajenec dolžan izkazati z osebnim dokumentom, ki se mora ujemati s podatki o nagrajencu kot so navedeni v zapisniku o žrebanju (seznam izžrebancev). V primeru, da se podatki ne ujemajo, nagrajenec ni upravičen do prevzema nagrade in se nagrada ne podeli.

Pri podelitvi prve nagrade mora nagrajenec organizatorju nagradne igre sporočiti svojo davčno številko. Davčno številko organizator potrebuje zaradi obračuna akontacije dohodnine v skladu z določili Zakona o dohodnini.

 

 1. ŽREBANJE NAGRAD

Žrebanje nagrad opravi in nadzoruje tričlanska komisija, ki jo imenuje AS Domžale. Komisijo sestavljajo vodja komisije in dva člana. Žrebanje se izvede po naključju ročne izbire iz bobna v katerih so nagradni kuponi sodelujočih v nagradni igri, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje. Komisija o poteku žrebanja vodi zapisnik, v katerega se vpiše:

 • datum in kraj žrebanja,
 • prisotne osebe (člani komisije),
 • rezultate žrebanja: (i) nagrado, (ii) ime in priimek ter točen naslov nagrajenca in
 • vse druge pomembne podatke o poteku žrebanja.

Zapisnik žrebanja se izdela v enem izvodu in se hrani pri organizatorju nagradne igre.

Žrebanje ni javno. Pred začetkom žrebanja vodja komisije vse prisotne seznani z namenom nagradne igre in načinom žrebanja nagrad.

Žrebanje se zaključi, ko so izžrebani vsi nagrajenci. Žrebanje in rezultati so dokončni. Nanje ni možna pritožba.

 1. NEPODELITEV NAGRAD

AS Domžale si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade v naslednjih primerih:

 • če se pojavi dvom v istovetnost podatkov nagrajenca ali
 • če se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih, oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili ali
 • če se tudi po obvestilu nagrajencem ter ustreznih rezervnih nagrajencev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na pravila organizatorja nagradne igre.

 

 1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Posredovanje osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri je prostovoljno. Upravljavec osebnih podatkov sodelujočih je podjetje AS Domžale Moto center d.o.o, ki jih zbira in obdeluje skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Nagradni kupon s podpisom sodelujočega se hrani do enega leta po zaključku nagradne igre, če sodelujoči na nagradnem kuponu privoli izključno v sodelovanje v nagradni igri. Če sodelujoči na nagradnem kuponu privoli tudi v prejemanje obvestil, se nagradni kupon sodelujočega hrani trajno oziroma do preklica njegove privolitve za prejemanje obvestil.

Od prejemanja obvestil po elektronski pošti se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na povezavo za odjavo.

Za vse informacije o obdelavi osebnih podatkov oziroma vaših pravicah posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti in ugovora), lahko kontaktirate upravljavca osebnih podatkov AS Domžale Moto center d.o.o., Blatnica 3a, 1236, Trzin, po pošti, na elektronski pošti na info@ascenter.si  ali na telefon 01 562 37 00.

 

 1. REŠEVANJE SPOROV

V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi s to nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Domžalah.

 

V Trzinu, dne 05.09.2018                                                    AS Domžale Moto center d.o.o.